Friday, December 19, 2014

Rahsia Melayu dalam Kitab Al-Kamil fi At- Tarikh. 

Adapun Bangsa Melayu berasal dari isteri ketiga Nabi Ibrahim as yang bernama Siti Qanturah.Dari pernikahan ini dikurniakan 6 anak - Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dari keturunan inilah berkembang-biak Bani Jawi - Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu ; Wi =Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi) adalah kaum yang menyakini adanya satuTuhan
Ibnu Athir al-Jazari
Kitab al-Kamil fi at-Tarikh

Kebanyakan mereka berhijrah dan menetap di sebelah negeri di “atas angin” (al-Jawwu) iaitunegeri Asia Timur dan membentuk beberapa kerajaan yang besar seperti Kerajaan MelayuChampa dan Langkasuka. Apabila berlaku peperangan demi perperangan, ramai yang tinggal dikawasan tersebut berhijrah ke gugusan pulau-pulau di nusantara dan membentuk pulabeberapa kerajaan dan negeri. Mengikut istilah Bahasa Sanskrit bahawa penghijrahan daritanah besar ke kepulauan nusantara di sebut sebagai MELAYU
Ibnu Athir al-Jazari
Kitab al-Kamil fi at-Tarikh

•Kajian DNA oleh penyelidik UKM terhadap 86 lelaki Melayu telah membuktikan bahawa 27% variant Mediterranean terdapat dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah bermaksud bangsa Bani Israel

•Kajian DNA oleh penyelidik USM 2008 membuktikan bahawa Minangkabau (satu dari rumpunMelayu Pagar Ruyung) dan Kelantan (satu dari rumpun Melayu Fathani) adalah bakaMelayu asli

•Kajian akeologi UKM selama 38 tahun (1972-2010) membuktikan bahawa rumpun Melayuadalah penduduk asal Malaysia sejak 40,000 tahun

•Sejarah keturunan Raja-raja Bugis yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Hadadmengesahkan bahawa nasab keturunan rumpun Melayu Bugis adalah hasil perkahwinanNabi Sulaiman as dengan Ratu Balqis (Puteri Saba’)

Ketahui olehmu bahawa Ilmu Tarikh itu daripada sebesar-besar segala kadarnya. Dan terlebihcemerlang dalam segala kelam, tercengang itu qamarnya. Ia memberi faedah akan yangmempunyainya akan cerdik dan tajam penilikkannya. Adapun ahli tanah Melayu kita, makatiadalah mereka itu memperduli dengan sya’an tawarikh. Hingga jahilah mereka itu akan ahwalsegala masa yang telah lalu atas negeri mereka daripada beberapa masa yang hampir. Bahkantiada mengetahui mereka itu akan nama-nama nenek moyang mereka itu
Syeikh Ahmad al-FathaniKitab Hadiqatul Azhar


Beratus-ratus tahun bangsa Melayu seMalaya ini bermazhab (feqah) dengan al-Imam asy-Syafi`i ijma`an, usuluddin atas perjalanan Abil Hasan al-Asy`ari dan tasawwuf atas perjalananal-Imam al-Ghazali. Sekarang sudah timbul mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluar darimazhab 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan fahamawam yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati. Siapa yangdatang kepada kamu dan menyuruh kamu semua supaya taat kepada seorang lelaki tertentutujuannya untuk memecahkan persatuan kamu dan menghancurkan kesatuan kamu makabunuhlah akan dia.
Syeikh Abdullah FahimSedutan Wasiat Buat Melayu

•Golongan Mujasimmah yang memberi sifat-sifat makhluk kepada Allah swt. Contoh:- Allahbersila, Allah samseng, Allah mencarut, Allah tertakluk pada masa dll

•Golongan Tauhid 3 Serangkai yang menolak Tauhid Sifat 20 atas hujah bidaah. SubjekPendidikan Islam / Tasawur Islam di bawah KBSM (1989) turut berpegang kepada tauhidUluhiyyah-Rubbubiyyah-Asma wa Sifat
•Golongan agamawan yang tidak memuliakan Rasullullah saw dan menisbahkan bagindasebagai manusia biasa. Contoh:- Nabi SAW orang kampung, Nabi SAW budak kelantan,maulid warisan kristian dll

•Golongan yang tidak memuliakan nasab keturunan Rasullullah saw (ahlul bait). Contoh:-baka syed sebagai pemecah belah umat, golongan habib adalah syiah yang sesat,tawaf kubur dll

•Golongan yang menghukum sesat, jahiliyyah dan bidaah beberapa amalan yang telahpernah dipraktikkan para sahabat dan alim-ulama. Contoh:- tareqat, salawat, maulid,talqin, tahlil dll

•Golongan yang menolak taqlid 4 mazhab (fiqhul sunnah). Umat Islam dianjurkan untukmenggunakan akal fikiran untuk menafsir al-quran dan hadis secara terus ataumencari dalil yang lebih kuat untuk menentukan sesuatu hukum yang sesuaimengikut keperluan masa, tempat dan keadaan.

•Alim ulama’ dan ahlus suffah hendaklah diletakkan pemerintah sesuai pada tempatnya.Beberapa contoh semasa:-
q13 Mei 1969 - PAS masuk BN kerana Dato’ Asri bin Muda akur dengan jumhurguru-guru pondok Kelantan
q31 Ogos 1957 - Ditentukan oleh Syeikh Abdullah bin Fahim melalui ilmu firasatdan ilmu falak
qTasauf sufiah adalah roh kepada perjuangan Islam - Dr Burhanuddin al-Helmy
q
•Matlamat politik ialah menegakkan agama. Kaedah-kaedah berpolitik mestilahbersandarkan prinsip-prinsip syarak. Tidaklah boleh kerana hendak menang dalampolitik, maka kita menjadi taksub dan hilang pegangan agama dalam keghairahanmeraih sokongan.

•Agama itu tiang agama, kuasa itu penjaganya. Agama yang dimaksudkan ialah Islam yang bersendikan mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam bidang tauhid, feqahdan tasauf. Bukan agama Islam dari lain-lain fahaman dan aliran

•Ketuanan Melayu
Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7) tonggak perkara sertamuafakat ia dengan tauhid-fekah-tasauf Ahlu Sunnah Wal Jamaah, makawajarlah ia menjadi KHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, KerajaanPemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untukmemastikan orang melayu semakin ramai yang menjadi fakeh

•Kesatuan al-Malayuwiyah
Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan, menerus dan menurunkanSAKA ini kepada anak-anak kita. Kita lentur anak-anak dengan tangan, lisandan doa. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah danpentadbiran untuk memastikan orang melayu sentiasa bermuafakat agarmudah dibangunkan bakat mereka


•Ketuanan Melayu
Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7) tonggak perkara serta muafakatia dengan tauhid-fekah-tasauf Ahlu Sunnah Wal Jamaah, maka wajarlah ia menjadiKHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencariikhtiar siasah dan pentadbiran untuk memastikan orang melayu semakin ramai yangmenjadi fakeh

•Kesatuan al-Malayuwiyah
Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan, menerus dan menurunkan SAKAini kepada anak-anak kita. Kita lentur anak-anak dengan tangan, lisan dan doa.Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiranuntuk memastikan o